Konkurs na prezentację „Sławne osoby z niepełnosprawnościami”

Agata Tyczyńska

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
pod hasłem
Sławne osoby z niepełnosprawnościami

08.04.2024 – 10.05.2024

 

Cele konkursu:

– uwrażliwienie na obecność osób ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni publicznej,

– promowanie aktywnego podejścia w przezwyciężaniu trudności na przykładzie osób ze specjalnymi potrzebami/niepełnosprawnościami,

– przygotowanie do współuczestnictwa z osobami ze specjalnymi potrzebami/niepełnosprawnościami w życiu,

– kształtowanie postawy akceptacji społecznej.

 

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie

– Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

– Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

– Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-5 oraz 6-8.

 

Ramy czasowe i sposób zgłaszania prac

– Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pokaz.talentow@op.pl lub na nośniku Pendrive do p. Agaty Tyczyńskiej lub Marty Józefiak.

Termin nadsyłania/oddawania prac: do 10 maja 2024 r.

 

Zadania dla uczestników konkursu

– opracowanie prezentacji multimedialnej pod tytułem Sławne osoby
z niepełnosprawnościami
,

 – prezentację można wykonać w dowolnym programie/aplikacji, np. PowerPoint,

– prezentacja powinna zawierać maksymalnie 8 slajdów z treścią, dodatkowe slajdy to: strona tytułowa, strona końcowa z danymi autora: imię i nazwisko oraz linkami do stron, z których korzystano (łącznie max. 10 slajdów),

– prezentacja może zawierać różnego typu animacje (muzyka, różne przejścia slajdów itp.),

– prezentacja powinna składać się z trzech elementów:

* wstępu ( slajd tytułowy, bez imienia i nazwiska)

* rozwinięcia, max. 8 slajdów (czytelna i przejrzyście przekazana treść bez przeciążenia informacyjnego; umieszczać można własne teksty)

* zakończenia (na ostatnim slajdzie należy zamieścić informacje dotyczące wykorzystanych tekstów, rysunków, zdjęć, muzyki itp. – źródło, np. archiwum prywatne lub skopiowany link strony,  tytuł i/lub autor).

 

Zasady oceny i nagradzania

– Ocenie podlegać będą:

* pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu,

* poprawność stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

* uporządkowany i logiczny układ tekstu,

* posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych.

 

– Zasady nagradzania:

* komisja konkursowa wyłoni 3 pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych,

* nagrody rzeczowe przewidziane są dla 3 pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych,

* zwycięskie prace posłużą jako materiały edukacyjne dla klas I -III,

* uczestnictwo w konkursie danego ucznia (przesłanie pracy konkursowej) zostanie zapisane w e-dzienniku jako pochwała.  

 

Postanowienia końcowe

– Komisja przewiduje rozstrzygnąć konkurs do 13 maja 2024 r.

– Ogłoszenie wyników konkursu 14.05.2024 r.

– Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Opracowała:
p. A. Tyczyńska
p. Marta Józefiak

 

Aktualności

Skip to content